Prins Gustafs stiftelse
 


  Om oss
 
  Anslag
 
  Stipendier
 
  Understöd
 


 

Välkommen till Prins Gustafs stiftelse i Uppsala. Stiftelsens ändamål är att, i vid mening, sörja för barns och ungdoms vård och fostran. Detta sker genom individuella stipendier och understöd, samt anslag till organisationer.

2017 är sista ansökningsdag den 29 september.
Prins Gustafs stiftelse är en av Uppsalas äldsta stiftelser med filantropiskt syfte. Den grundar sig på ett antal gåvor av vilka de två viktigaste är från Johan Georg von Küsell och Hjalmar Kallenberg. Stiftelsens ändamål är i vid mening att sörja för barns och ungdomars vård och fostran. Verksamheten finansieras genom avkastningen av stiftelsens tillgångar, som består av jordegendomar och fonderade medel.

Enligt stiftelsens stadgar ska stiftelsens förvaltning handhas av en direktion bestående av ärkebiskopen, landshövdingen i Uppsala län, domprosten i ärkestiftet, lagmannen i Uppsala tingsrätt, två personer ur akademistaten vid Uppsala universitet, en rådman och tre borgare samt ytterligare två ledamöter. Ärkebiskopen är ordförande i stiftelsen under förra halvåret och landshövdingen under senare halvåret.

De valda ledamöterna utses för en tid av tre år enligt följande. Ledamöterna ur akademistaten utses av konsistoriet vid Uppsala universitet, rådmannen utses av länsstyrelsen i Uppsala län, borgarna av Uppsala Rotaryklubb och de två ledamöterna av församlingsrådet i Uppsala domkyrkoförsamling.

Stiftelsens direktion sammanträder i allmänhet två gånger per år (vårsammanträdet som äger rum i maj/juni leds av ärkebiskopen och höstsammanträdet som äger rum i november leds av landshövdingen).

Stiftelsen delar ut medel till dels gymnasielever vid Uppsalas gymnasieskolor (för år 2016 har 600 000 kr avsatts för detta ändamål), dels till föreningar och organisationer för verksamhet bland barn och ungdomar från Uppsala (år 2016 delas 1 000 000 kr ut för detta ändamål). Stipendiekommittén har direktionens uppdrag att besluta om fördelning av stipendierna bland gymnasieeleverna. Direktionen beslutar om anslag till föreningar och organisationer vid sitt höstsammanträde på grundval av ett förslag från arbetsutskottet.


 

   
 
Prins Gustafs stiftelse
  S:t Larsgatan 8 B, 753 11 Uppsala
  pgstiftelse at yahoo.com